1

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor online cursussen van de Mandala Academie

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van de Mandala Academie. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online cursussen van de Mandala Academie. Met het versturen van het inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met onderstaande betalingsvoorwaarden.

1. Definities

a. Cursus: Aantal lessen over een bepaald onderwerp.
b. Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Mandala Academie een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

2. Facturering / Betaling

a. Je bent ingeschreven voor een cursus wanneer de Mandala Academie het volledig ingevulde online inschrijfformulier heeft ontvangen.
b. Na inschrijving ontvang je per e-mail een factuur.
c. Voor het starten van de online cursussen van de Mandala Academie is vooruitbetaling verschuldigd. De betalingstermijn van facturen is 7 dagen. Daarna vervalt de inschrijving en het recht op de prijs van de cursus/workshop bij inschrijving. 
d. Annulering/Geld terug na betaling van een cursus is niet mogelijk.

3. Duur en beëindiging

a. De Mandala Academie kan een overeenkomst met de cursist direct beëindigen wanneer de cursist zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de Mandala Academie gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden.
b. De Mandala Academie kan de overeenkomst met de cursist te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende algemene voorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

4. Levering en levertijd

a. De Mandala Academie gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van de inloggegevens. Standaard is dit binnen 10 werkdagen.
Mocht de Mandala Academie onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan de Mandala Academie alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij de Mandala Academie een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
b. Looptijd van de cursus start na het door de Mandala Academie beschikbaar stellen van de inloggegevens.

5. Overmacht

a. De Mandala Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de Mandala Academie als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
b. De Mandala Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van de Mandala Academie niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Mandala Academie alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de cursist en de Mandala Academie geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

6. Copyright

a. Al het door de Mandala Academie vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Mandala Academie niet worden bewerkt of verwerkt in andere cursussen. Tevens mogen cursussen alleen getoond worden aan de cursist, dus niet in het openbaar of aan derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Mandala Academie kan hiervoor een aanbieding op maat maken.

7. Overig

a. De Mandala Academie zal geen persoonlijke gegevens van de cursist aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan de Mandala Academie.
b. De online cursussen worden zo ontwikkeld dat zij goed werkzaam zijn in Internet Explorer vanaf versie 9.0 tot de op dat moment actuele versie van Internet explorer en Mozilla Firefox.

De Mandala Academie is onderdeel van Spiritueel Bewust.
Spiritueel Bewust
Bereklauw 34
1273 TM Huizen
Telefoon na 17u: 035-526 29 81, 06-21813080
KvK 32138682 – BTW Nr: NL 1551.59.367.B01

info@spiritueelbewust.nl
http://mandala-academie.com
http://www.spiritueelbewust.nl